De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) la persona associada/client presta el seu consentiment a PROTEA ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE TEATRE DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT CIF: G42705897, sota la denominació comercial ProTea.

Adreça:

C/ de Carmen Tato, Nº5, 5é pisç

CP 03005 Alacant

Correu electrònic: protealacant@gmail.com

Finalitat per la que tractem les seues dades personals

En ProTea tractem la informació que ens faciliten les persones interesades amb la finalitat de gestionar els serveis que vostè ha contractat i mantenir el contacte amb els clients i persones associades a la plataforma.

Temps de conservació

Les dades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial amb vostè, i en el seu cas, durant els anys necessaris per acomplir amb les obligacions legals.

Legitimació per al tractament de les seues dades.

Li ’indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:

Consentiment atorgat pel titular de les dades: per a la gestió de les consultes remeses mitjançant la web.

Legitimació per servei contractat: per a la gestió i organització dels tallers, esdeveniments, assemblees i altres activitats relacionades amb la plataforma.

Cesions de dades:

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal, i en casos en què resulte necessari o convenient per a l’eficàcia de la gestió a realizar.

Drets sobre les seues dades:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el responsable està tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per als fins amb què van ser recollits.

En determinades circumstàncies els interessats podran solicitar la limitació de tractament de les seues dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, ProTea deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o a defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecte a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

En cas que senta vulnerats els seus drets en allò que té a veure amb la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en materia de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Origen de les seues dades:

Les dades personals que tractem procedeixen de l’interessa mateix.

Les categories de dades que es tracten són: dades identificatives, adreces postals i electròniques, informació comercial i altres dades necessàries per al desenvolupament dels serveis contractats.

Mesures de Seguretat:

Us informem que hem adoptat en el nostre sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades desades. N’evitem, així, tant com siga possible, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Tractament d’imatges:

En la present web s’inclouen fotografies i material audiovisual, el tractament de les imatges es realitza amb total respecte a la intimitat i la pròpia imatge i es compromet que la utilització d’aquestes imatges en cap cas suposarà un dany a l’honra i intimitat de les persones fotografiades, i especialment dels menors, ni será contrària als seus interessos, respectant la normativa en matèria de protecció de dades, imatge i protecció jurídica del menor, i en concret allò disposat en la Llei Orgànica 1/1982, del 5 de maig, sobre protecció civil del dret de l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.

El tractament de les imatges s’efectuarà amb tot respecte cap a la persona, eliminant qualsevols captacions o filmacions que pugueren atemptar als drets fonamentals de la mateixa.

Si desitja que eliminem la seua imatge del nostre material en la web, o bé té cap pregunta al respecte, pot contactar amb nosaltres en: protealacant@gmail.com